ProfileFundacja "Pan Władek", rozpoczyna akcję zbiórki pieniędzy na budowę nowego domu lub całorocznego siedliska, Szczegóły można zobaczyć tutaj

 To nr. specjalnego konta: 22116022020000000364135304

Fundacji Pomocy Społecznej na Rzecz Dzieci

„Pan Władek”

 

 

 

 

 

Postanowienia ogólne

 

§ I

Fundacja nosi nazwę: FUNDACJA POMOCY SPOŁECZNEJ NA RZECZ DZIECI „PAN WŁADEK” i została ustanowiona aktem notarialnym z dnia 28 listopada 1996 roku sporządzonym w kancelarii Notarialnej w Gdańsku przy ul. Bielańskiej nr 5 Pani Marii Paszkiewicz z woli następujących fundatorów:

1.Maria Ornowska zam. Gdańsk ul. Makuszyńskiego 5/B/10

2.Władysław Ornowski zam. Gdańsk ul. Makuszyńskiego 5/B/10

i działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach /Dz. U. Nr 46/84 poz. 46, t.j. Dz.U. Nr 46/91 poz. 203/.

Fundacja może używać nazwy skróconej: FUNDACJA „PAN WŁADEK”.

3. Fundacja prowadzi działalność pożytku publicznego na rzecz ogółu społeczności, lub określonej grupy podmiotów, pod warunkiem że grupa ta jest wyodrębniona ze względu na szczególnie trudną sytuację życiową lub materialną w stosunku do społeczeństwa.

§ II

Fundacja posiada osobowość prawną.

§ III

Fundacja ustanowiona zostaje na czas nieokreślony.

§ IV

Fundacja działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami, zgodnie z prawem RP.

§ V

Siedzibą Fundacji jest miasto Gdańsk.

§ VI

Fundacja używa prostokątnej pieczęci z napisem wskazującym jej nazwę i siedzibę.

§ VII

Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest Minister Pracy i Polityki Społecznej.


 

 

 

Cele, środki i zasady działania

 

§ VIII

Celem Fundacji jest:

1.wspieranie działalności na rzecz Dzieci w zakresie:

a)rozwoju oświaty i wychowania

b)kultury, kultury fizycznej i sportu

c)rozwoju nauki;

2.prowadzenie rodzinnego domu dziecka;

3.prowadzenie schroniska dla dzieci;

4.organizacja wypoczynku dla dzieci;

5.organizacja dokarmiania dzieci poprzez Dziecięcy Bank Żywności

6.niesienie pomocy materialnej rodzinom z dziećmi.

7.rozwiązywanie problemów alkoholowych w rodzinach

 

§ IX

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

1.wyszukiwanie i określenie najpilniejszych potrzeb w zakresie pomocy społecznej, oświaty, służby zdrowia i kultury, oraz zaspokajanie tych potrzeb;

2.organizację rodzinnego domu dziecka;

3.organizację schroniska dla dzieci;

4.organizację wyżywienia dla dzieci;

5.pomoc rodzinom z dziećmi

§ X

Fundacja prowadzi działalność pożytku publicznego w następującym zakresie:

1.opieka wychowawcza i społeczna (PKD 85.3),

2.działalność w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego (PKD 85.1),

3.działalność organizatorów turystyki (PKD 63.30A),

4.działalność turystyczna pozostała (PKD 63.30.D),

5.stołówki (PKD 55.51.Z),

6.miejsca krótkotrwałego zakwaterowania pozostałe, gdzie indziej nie sklasyfikowane (PKD 55.23.Z),

7.działalność związana ze sportem pozostała (PKD 92.62.Z),

8.działalność artystyczna i rozrywkowa pozostała (PKD 92.3),

9.prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie psychologii, socjologii i pedagogiki (PKD 73.20.H).

§ XI

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych oraz osób fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.

 

 

 

 

Majątek i dochody Fundacji

 

§ XII

Majątek Fundacji stanowią środki przeznaczone przez Fundatorów w oświadczeniu woli o utworzeniu Fundacji, oraz ruchomości i nieruchomości nabyte przez Fundację, oraz inne środki finansowe.

§ XIII

Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z:

a)darowizn, spadków i zapisów,

b)subwencji i dotacji,

c)dochodów z majątku Fundacji i praw majątkowych,

d)dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,

e)odsetek bankowych,

f)innych źródeł.

§ XIV

Rozporządzanie składnikami trwałego majątku może nastąpić w przypadku gdy:

a)uzasadnia to cel Fundacji,

b)następuje jego naturalne zużycie,

c)jego utrzymanie zagraża ekonomicznemu bytowi Fundacji.

§ XV

Dochody ze zbiórek i imprez publicznych mogą być wykorzystane tylko zgodnie z celem, dla jakiego je zorganizowano.

§ XVI

1.Dochody z majątku powinny być używane przede wszystkim na realizację podstawowych celów Fundacji.

2.Dochody pochodzące z darowizn, spadków i zapisów mogą być używane na realizację wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

3.Fundacja może tworzyć fundusze, w tym o charakterze celowym, zgodnie z wolą ofiarodawcy, sygnowane jego nazwiskiem.

§ XVII

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, i to tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku przewyższa znacznie długi spadkowe.

§ XVIII

Fundacja nie może:

  1. udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
  2. przekazywać swojego majątku na rzecz jej członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
  3. wykorzystywać majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
  4. kupować towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§ XIX

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

 

 

 

Organy Fundacji

 

§ XX

Organami Fundacji są:

- Zarząd Fundacji,

- Komisja Rewizyjna.

§ XXI

1.Zarząd Fundacji powoływany jest na czas nieoznaczony przez Fundatorów działających łącznie, i składa się z Prezesa Zarządu oraz Wiceprezesa Zarządu.

2.Fundatorom, działającym łącznie, służy prawo odwołania zarówno całego zarządu jak i poszczególnych jego członków, w każdym czasie.

3.Każdy z Fundatorów może wyznaczyć osobę fizyczną lub prawną, która przejmie wykonywanie powyższych uprawnień.

4.Fundator może zostać członkiem Zarządu.

§ XXII

Do Zarządu należy podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach dotyczących działalności Fundacji a w szczególności:

a)reprezentuje Fundację na zewnątrz,

b)zarządza majątkiem Fundacji,

c)przyjmuje subwencje, darowizny, spadki i zapisy,

d)tworzy i znosi zakłady Fundacji i inne jej jednostki organizacyjne,

e)powołuje i odwołuje osoby pełniące stanowiska kierownicze i samodzielne w jednostkach organizacyjnych Fundacji,

f)podejmuje inicjatywę w przedmiocie zmiany statutu Fundacji oraz jej likwidacji,

g)ustala wysokość zatrudnienia, zasady wynagradzania i nagrody dla pracowników Fundacji, zatrudnionych w działalności statutowej,

h)ustala regulamin biura Fundacji,

i)uchwala programy działania Fundacji.

§ XXIII

Zarząd może powoływać, jako ciało doradcze, Komisję Programową złożoną z osób skupionych wokół idei Fundacji.

§ XXIV

Zarząd podejmuje decyzje jednogłośnie.

§ XXV

1.Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa cały Zarząd.

2.Oświadczenia woli w imieniu Fundacji w zakresie zwykłego zarządu może składać jedna osoba upoważniona do tego przez Zarząd.

§ XXVI

Członkowie Zarządu są z tytułu pełnienia tych funkcji wynagradzani.

§ XXVII

1.Komisja Rewizyjna powoływana jest na okres 3 lat przez Fundatorów działających łącznie i składa się z trzech osób. Na pierwszym posiedzeniu członkowie Komisji Rewizyjnej wybierają ze swego grona Przewodniczącego i określają tryb działania Komisji.

2.Fundatorom, działającym łącznie, służy prawo odwołania zarówno całej Komisji Rewizyjnej jako i każdego z jej członków, w każdym czasie.

3.Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.

4.Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

5.Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

§ XXVIII

Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów.

§ XXIX

Członkowie Komisji Rewizyjnej nie pobierają wynagrodzenia z tytułu pełnienia swoich funkcji, z uwzględnieniem art. 20 pkt. 6) lit. c) ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

 

 

§ XXX

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

1)przeprowadzenie przynajmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności statutowej Fundacji ze szczególnym uwzględnieniem jego działalności finansowej,

2)występowanie do zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli,

3)występowanie do fundatorów z wnioskami o podjęcie niezbędnych działań w razie stwierdzenia nie wywiązywania się przez zarząd ze statutowych obowiązków, włącznie z wnioskiem o odwołanie zarządu lub niektórych jego członków.

 

 

 

Zmiany Statutu

 

§ XXXI

Zmiana Statutu nie może dotyczyć celu Fundacji.

§ XXXII

Decyzję w przedmiocie zmiany statutu podejmuje Zarząd Fundacji w drodze uchwały, jednogłośnie.

 

 

 

 

Postanowienia końcowe

 

§ XXXIII

Dla efektywnego realizowania swoich celów Fundacja może się połączyć z inną Fundacją, o ile nie doprowadzi to do istotnej zmiany celu Fundacji.

§ XXXIV

Decyzję w przedmiocie połączenia podejmuje Zarząd Fundacji w drodze podjętej jednogłośnie uchwały, po zapoznaniu się ze stanowiskiem właściwego ministra.

§ XXXV

Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

§ XXXVI

Decyzje w przedmiocie likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd w drodze uchwały przyjętej jednogłośnie.

§ XXXVII

Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się, z zastrzeżeniem art. 5 ust.4 ustawy o fundacjach, instytucjom, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji wskazanymi w tym celu przez Zarząd Fundacji.

§ XXXVIII

Statut niniejszy wchodzi w życie z dniem rejestracji Fundacji.

Gdańsk, 15lutego 2011 roku.

Wstecz

pity 2017